Anunț concurs angajare Titu

ANUNŢ
   Consiliul Local al Oraşului Titu organizează în data de 25 martie 2014 concurs pentru ocuparea unui  post de  inspector,  clasa I,  grad profesional  asistent   > Compartimentul Buget,  în cadrul  aparatului de specialitate al Primarului oraşului Titu,  conform  prevederilor art.17 din HG nr.611/ 2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
   Concursul  se va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Titu,  str. Pictor Nicolae Grigorescu  nr.1  şi  va consta  în probă scrisă   şi   interviu.
 CONDIŢII  GENERALE:
–       candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile art.54 din  Legea nr.188/ 1999;
–       proba scrisă se va desfăşura in data de 25.03.2014, ora 10, iar interviul in data de 27 martie 2014,  ora 13;
–       dosarele de înscriere la concurs se vor depune  până la data de 14 martie  2014,  între orele 8-14  la Registratura  Primăriei  oraşului Titu  de la parter;
–       informaţii  suplimentare  se pot obţine la Compartimentul  Buget-Contabilitate, Resurse Umane   tel. 0245/ 651.095,   int. 17.
Dosarul de înscriere  va  conţine următoarele documente:
 a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Titu;
 b) copia actului de identitate  sau  orice alt document care atestă identitatea,  potrivit legii,  după caz;
 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau,  după caz,  o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau  în specialitatea studiilor;
  e) cazierul  judiciar;
 f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau  de către unităţiile sanitare abilitate;
 g) curriculum  vitae;
 h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
 i)  adeverinţă care atestă  starea de sănătate  va conţine,  în clar,  numărul, data,  numele emitentului şi calitatea acestuia,  în formatul standard stabilit  de Ministerul Sănătăţii.
        Actele prevăzute la  lit. b), c)  şi  h)  vor fi prezentate  şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 Bibliografia
pentru  postul de   INSPECTOR  ASISTENT    > Compartimentul  Buget
1.    Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Ordinul  nr.1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru  instituţiile publice şi instrucţunile de aplicare a acestuia, cu  modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul nr.1954/ 2005  pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor  privind  finanţele publice.
 4. Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,  evidenţa şi organizarea,  evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare  şi legale,  cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.273/2006  privind  finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr.188/ 1999 privind  statutul funcţionarilor publici,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr.7 /2004  privind Condul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr. 215/ 2001 privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Ordinul Ministrului  Finanţelor  nr.2861/ 2005  privind  inventarierea patrimoniului.
 10. Decretul  nr.209/ 1976 privind regulamentul operaţiunilor de casă.
 11. Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice.
 12. Legea nr.356/ 2013  a bugetului de stat pe anul 2014.
 13. Ordinul nr.2011/ 2013 pentru  modificarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în Anexa  nr. 1b)  la  Ordinul  Ministrului finanţelor nr. 1801/ 1995.
 14. Ordinul 2005/ 2013 pentru  aprobarea instrucţiunilor  privind  completarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat  prin  Ordinul Ministrului finanţelor  nr.1801/ 1995.
error: Conţinut protejat !!