CATD: Post vacant de operator prelucrare date

CATD: Post vacant de operator prelucrare date

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa (CATD) anunță un post vacant de operator prelucrare date.

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 16.11.2022 ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de operator introducere validare şi prelucrare date in cadrul Serviciului facturare incasare şi recuperare creanţe-Departament comercial.

1.Criterii generale:

-cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania

-cunoaste limba romana, scris si vorbit

-are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

-sa detina cunostinte de operare PC Microsoft Office (word, excel etc.) nivel avansat

2.Criterii specifice:

-Studii liceale/scoala profesionala si certificat/adeverinta de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date

-Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

-Cunoaste si opereaza in sistemul informatic integrat IConsalt in modulul ECO si EAC, datele necesare introducerii contravalorii platilor efectuate de clienti, de orice tip, prin incasari directe, incasatori de teren si cunoaste introducerea oricarui tip de plata, prin serviciile bancare si Pay Point, Direct debit si similari, popriri, plati efectuate in teren aferente facturilor de apa pentru Sectia Targoviste

-Zilnic preia de la Serviciul Financiar Contabilitate extrasele de cont in vederea operarii platilor.La sfarsitul programului verifica platile operate pentru fiecare banca.

-Incheie angajamente de plata pentru debitele restante, conform procedurilor si aduce la cunostinta orice modificare in modul de activitate care ar putea duce la eficientizarea acesteia

-Respectarea criteriilor de eficienta privind calitatea serviciilor desfasurate

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 07.11.2022-14.11.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:       

–        Dosar cu sina;

–        Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–        Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

–        Copia actului de identitate;

–        Copii diplome de studii liceale/scoala profesionala si certificat/adeverinta de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date

–        Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

         Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa – test grila -16.11.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 6.Proba practica – 16.11.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant de operator introducere validare şi prelucrare date in cadrul Serviciului facturare incasare şi recuperare creanţe-Departament comercial.

1.      Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.      Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

3.      Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici;

4.      Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

5.      Ordinul nr.27/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

6.      Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

•        Capitolul II – Domeniu de aplicare

•        Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

7.      Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

•        SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

error: Conţinut protejat !!