CATD: Post vacant şef secţie Titu

CATD: Post vacant şef secţie Titu

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa (CATD) organizeaza in data de 20.09.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de sef Sectie TITU- 1 post.

1.Criterii generale:

-cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania

-cunoaste limba romana, scris si vorbit

-are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

-Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent

-Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

– Conduce, coordoneaza si raspunde de respectarea schemelor tehnologice pentru sistemele de apa si de canalizare si mentinerea fiabilitatii acestora, asigurand nivelul de performanta al calitatii serviciului de apa si de canalizare

-Asigura exploatarea, buna functionare si respectarea tehnologiilor intregului sistem de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare zonal, respectand legislatia in vigoare, standardele si procedurile aferente

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 12.09.2022-16.09.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:       

–        Dosar cu sina;

–        Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–        Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

–        Copia actului de identitate;

–        Copii diploma de studii superioare finalizate sau echivalent examen de diploma

–        Cazier judiciar

–        Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

         Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.09.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

6.Proba practica 20.09.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

-bibliografie

1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

3. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

4. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare. • Capitolul II – Domeniu de aplicare • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

• SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

error: Conţinut protejat !!