Spitalul Judeţean Târgovişte, sufocat de chioşcuri şi dughene

Spitalul Judeţean Târgovişte, sufocat de chioşcuri şi dughene

Spitalul Judeţean Târgovişte este sufocat de chioşcuri şi dughene, atât la intrarea în unitatea medicală, cât şi în curtea instituţiei.

La momentul accesării fondurilor europene (83 de milioane lei) pentru reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Târgovişte, autorităţile spuneau că acesta va arăta ca un spital european. Acum, la finalizarea lucrărilor se vede clar că nu este aşa. Iar autorităţile judeţene insistă să închirieze spaţiile pentru chioşcurile inestetice.

Consilierii judeţeni au avut, în luna martie, în două şedinţe o hotărâre de consiliu privind prelungirea închirierii chioşcului Mona Lisa, de la intrarea în spital. Din cauza acestui chioşc nu s-a putut realiza o intrare pe mai multe benzi la intrarea în spital, autorităţile susţinând atunci că nu pot rezilia contractul. Nu numai că acum contractul e expirat, dar chioşcul respectiv funcţionează ilegal acolo, contractul de închiriere expirând în februarie 2015.  Inițial în contractul de închiriere se specifica faptul că se închiriază terenul pentru amplasarea chioşcului pentru desfăşurarea activităţilor de coafură şi cosmetică, iar din iunie 2014 s-a aprobat derularea de activități comerciale. Acum la intrarea principală în Spitalul Judeţean Târgovişte sunt înşirate izmene spre vânzare.

spital-chiosc-02

Contractul cu Mona Lisa a fost încheiat în februarie 2005 pe o perioadă de 10 ani pentru activităţi de coafură şi cosmetică, în opinia celor care au încheiat contractul, respectiv conducerea spitalului, aceasta fiind o prioritate a bolnavilor: coafură şi cosmetică!

[spoiler title=”Hotărâre Consiliul Județean închiriere chioșc” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA PROIECT

HOTĂRÂRE

privind acordul pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 25 mp, situat în incinta

sediului central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Având în vedere:

  • raportul nr.3443/26.02.2015 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind acordul pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 25 mp, situat în incinta sediului central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte;
  • prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată;
  • prevederile art.14 alin.(2) şi art.16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată;
  • prevederile H.G.nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.84/2011 privind modificarea denumirii unor unităţi sanitare reorganizate, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi transmiterea unor imobile – construcţii şi teren aferent, proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte;
  • adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte nr.3436/10.02.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr.2666/17.02.2015;
  • rapoartele comisiilor de specialitate;
  • prevederile art.12 alin.(3) şi art.45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
  • prevederile art.91 alin.(1) lit.c) şi ale art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.97 şi 98 coroborat cu art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.(1) Se dă acordul pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 25 mp, situat în incinta sediului central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

(2) Contractul de închiriere va fi încheiat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în condiţiile legii, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părţilor.

             (3) Închirierea terenului prevăzut la art.1 se va efectua de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte prin aplicarea procedurii de licitaţie publică, conform legislaţiei în vigoare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia economică, buget, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare.                                                        

 

AVIZAT PROIECT DE HOTĂRÂRE

                        PREŞEDINTE                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu                                       dr. Ivan Vasile Ivanoff

 

 Nr. _______

 Data _______________

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                              

Direcţia administrarea patrimoniului,

coordonare instituţii publice, societăţi comerciale,

asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică 

Nr. 3443/26.02.2015

                                                                                                                            APROB

                                                                                                                       PREŞEDINTE

                                                                                                          conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu

 

RAPORT

asupra necesităţii  promovării proiectului de hotărâre privind acordul pentru

închirierea unui teren în suprafaţă de 25 mp, situat în incinta sediului central

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

 

În domeniul public al judeţului Dâmboviţa se regăsesc, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi bunurile imobile în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean nr.84/2011: „Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte poate da spre folosinţă gratuită sau închiria/concesiona, în condiţiile legii, bunurile aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea sa, numai cu acordul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi cu participarea unui reprezentant al acestuia în comisia de licitaţie”. Conform prevederilor art. 868, alin. 2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, titularii dreptului de administrare, pot folosi şi dispune de bunurile administrate în condiţiile stabilite de lege şi de actul de constituire, respectiv hotărârile consiliului judeţean prin care au fost date în administrare respectivele bunuri.

Pe terenul în suprafaţă de 25 mp situat la intrarea în Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în faţa Secţiei Ordopedie, este amplasat un chioşc din lemn, proprietate a S.C.Estetic Mona Lisa S.R.L.. Între Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi S.C.Estetic Mona Lisa S.R.L. a fost încheiat Contractul de închiriere nr.1878/09.02.2005 pe o perioadă de 10 ani, pentru desfăşurarea de activităţi cu specific coafură şi cosmetică. Ulterior, a fost încheiat Actul adiţional nr.13081/06.06.2014, în baza căruia societatea comercială poate desfăşura şi activităţi comerciale, astfel încât la această dată funcţionează pentru desfacerea mărfurilor textile.

Prin adresa nr.3436/10.02.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr.2666/17.02.2015, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte face cunoscut că a expirat contractul încheiat în data de 09.02.2005 şi solicită acordul pentru închirierea conform prevederilor legale, a terenului în suprafaţă de 25 mp.

Faţă de cele prezentate supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre privind acordul pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 25 mp, situat în incinta sediului central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

 AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV
ec. Nicolae MĂŢĂOANU ec. Carmen IGESCU
   
   
  DIRECTOR EXECUTIV
    jr. Dorina STOICA    

 

Direcţia admininistrarea patrimoniului

Red/Dact: Camelia Ştefănoiu

1ex.

[/spoiler]

Tot din cauza acestui chioşc este îngreunat şi accesul pietonal.

O altă ilegalitate, subliniată într-o şedinţă de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, este legată de proprietatea terenului pe care este amplasat chioşcul. Acesta are aprobare obținută doar pentru o parte din terenul pe care este amplasat.

”O parte din teren este al Consiliului Local Târgovişte şi chioşcul este amplasat cu bunăvoinţa primăriei”, a spus unul dintre funcţionarii consiliului judeţean.

Asta în condiţiile anului 2015 este de neacceptat, să fie ocupat orice astfel de amplasament ar trebui să aibă aprobarea Consiliului Local Târgovişte printr-o hotărâre de consiliu. Parte de trotuar este ocupată abuziv de respectivul chioşc.

Tot Consiliul Local Târgovişte este autoritatea care ar trebui să ia măsuri în ce priveşte existenţa celorlalte chioşcuri inestetice de la intrarea în spital. Autorităţile spun că este teren particular acolo, însă chioşcurile nu ar putea funcţiona dacă nu ar avea autorizaţii din partea primăriei.

Deci, pe de o parte autorităţile sunt vinovate de cum arată intrarea în Spitalul Judeţean Târgovişte, pe de altă parte este conducerea spitalului.

spital-chiosc-03

Cei din conducerea spitalului susţin că e nevoie de chioşcuri pentru nevoile pacienţilor, pe care de fapt unitatea medicală ar trebui să le rezolve. Spitalul ar trebui să asigure şi mâncare de calitate pentru bolnavi şi pijamale sau papuci. Dar e mai simplu să încheie contracte cu diferiţi privaţi care să vândă aceste produse în curtea spitalului, o unitate care se pretinde la standarde europene.

În niciunul dintre aceste chioşcuri nu se vinde mâncare sănătoasă, mâncare caldă, ci numai covrigi, pateuri şi alte asemenea produse pe care medicii nutriţionişti ne recomandă să le evităm. Dar niciun doctor nutriţionist al spitalului nu a luat atitudine.

spital-chiosc-05

O altă explicaţie a conducerii Spitalului Judeţean Târgovişte este că se face profit pentru spital din aceste închirieri. Asta este explicaţia, probabil, şi pentru amplasarea unui panou publicitar în curtea spitalului. Este o explicaţie jenantă, în condiţiile în care nu acesta este rolul spitalului, nu este societate comercială cu scopul de a face profit.

spital-chiosc-04

error: Conţinut protejat !!